پروژه گلشهر کوکب شرقی کرج

کارفرما: خانم جهانشاهی

اجرا: میعادبتن البرز

نظارت: مهندس شاکری

شرح خدمات:

شناسایی چاه جذبی

لوله کشی به صورت سقفی و ترانشه باز و انتقال فاضلاب ساختمان به اگو شهری

پرکردن چاه ریزشی با نخاله و ملات ترکیبی

فاضلاب-شهری-اگو-لوله پوشفیت-خانم-جهانشاهی-رفاه-اتصال-چاه-جذبی-ریزش-نشست-خطر-کول-سپتیک-سیفون-دریچه-سه-راهی-انشعابگیر-رابط-زانو-شیریکطرفه-سقفی-نقبی-تونل-پیمانکار-آبفا-شرکت-مهندسی-تاسیسات
فاضلاب-شهری-اگو-لوله پوشفیت-خانم-جهانشاهی-رفاه-اتصال-چاه-جذبی-ریزش-نشست-خطر-کول-سپتیک-سیفون-دریچه-سه-راهی-انشعابگیر-رابط-زانو-شیریکطرفه-سقفی-نقبی-تونل-پیمانکار-آبفا-شرکت-مهندسی-تاسیسات
فاضلاب-شهری-اگو-لوله پوشفیت-خانم-جهانشاهی-رفاه-اتصال-چاه-جذبی-ریزش-نشست-خطر-کول-سپتیک-سیفون-دریچه-سه-راهی-انشعابگیر-رابط-زانو-شیریکطرفه-سقفی-نقبی-تونل-پیمانکار-آبفا-شرکت-مهندسی-تاسیسات
فاضلاب-شهری-اگو-لوله پوشفیت-خانم-جهانشاهی-رفاه-اتصال-چاه-جذبی-ریزش-نشست-خطر-کول-سپتیک-سیفون-دریچه-سه-راهی-انشعابگیر-رابط-زانو-شیریکطرفه-سقفی-نقبی-تونل-پیمانکار-آبفا-شرکت-مهندسی-تاسیسات
فاضلاب-شهری-اگو-لوله پوشفیت-خانم-جهانشاهی-رفاه-اتصال-چاه-جذبی-ریزش-نشست-خطر-کول-سپتیک-سیفون-دریچه-سه-راهی-انشعابگیر-رابط-زانو-شیریکطرفه-سقفی-نقبی-تونل-پیمانکار-آبفا-شرکت-مهندسی-تاسیسات
فاضلاب-شهری-اگو-لوله پوشفیت-خانم-جهانشاهی-رفاه-اتصال-چاه-جذبی-ریزش-نشست-خطر-کول-سپتیک-سیفون-دریچه-سه-راهی-انشعابگیر-رابط-زانو-شیریکطرفه-سقفی-نقبی-تونل-پیمانکار-آبفا-شرکت-مهندسی-تاسیسات
فاضلاب-شهری-اگو-لوله پوشفیت-خانم-جهانشاهی-رفاه-اتصال-چاه-جذبی-ریزش-نشست-خطر-کول-سپتیک-سیفون-دریچه-سه-راهی-انشعابگیر-رابط-زانو-شیریکطرفه-سقفی-نقبی-تونل-پیمانکار-آبفا-شرکت-مهندسی-تاسیسات
فاضلاب-شهری-اگو-لوله پوشفیت-خانم-جهانشاهی-رفاه-اتصال-چاه-جذبی-ریزش-نشست-خطر-کول-سپتیک-سیفون-دریچه-سه-راهی-انشعابگیر-رابط-زانو-شیریکطرفه-سقفی-نقبی-تونل-پیمانکار-آبفا-شرکت-مهندسی-تاسیسات
فاضلاب-شهری-اگو-لوله پوشفیت-خانم-جهانشاهی-رفاه-اتصال-چاه-جذبی-ریزش-نشست-خطر-کول-سپتیک-سیفون-دریچه-سه-راهی-انشعابگیر-رابط-زانو-شیریکطرفه-سقفی-نقبی-تونل-پیمانکار-آبفا-شرکت-مهندسی-تاسیسات