پروژه مهرشهر فاز3

کارفرما: آقای حسینی

اجرا: شرکت میعاد بتن

شرح خدمات:

حفر تونل زیر شناژ ساختمان و شیب بندی و هدایت فاضلاب چاه قدیم به چاه جدید

فاضلاب شهری اگو شهری منهول لوله پوشفیت سیفون فاضلاب شهری چاه جذبی کول گذاری گلدان پلیمری لوله کشی
جمع آوری و هدایت فاضلاب از چاه قدیمی و ریزش کرده به سمت چاه جدید
تراز مهندس ناظر فاضلاب شهری لوله پوشفیت چاه جذبی شیب بندی لوله کشی فاضلاب
حضور و نظارت مستقیم مهندس شاکری
ملات ترکیبی پوشفیت فاضلاب شهری
گلدانی پلیمری لوله پوشفیت چاه جذبی فاضلاب شهری فاضلاب اگو اگوشهی
نصب گلدانی روی چاه جذبی جدید