پروژه فروشگاه xvision سه باندی گوهردشت

کارفرما: آقای قائدی
مجری: میعادبتن
شرح خدمات
حفاری و برش دقیق سرامیک و لوله گذاری و انتقال فاضلاب مغازه و واحدهای طبقه بالا به فاضلاب شهری

فاضلاب-شهری-اتصال-فاضلاب-شهری-به-سیفون-فاضلاب-شهری -مهندس-تاسیسات-پوشفیت-سپتیک-رفاه اتصال-اگو-تصفیه-زانو-انشعابگیر-انشعاب