پروژه مهرشهر کرج

پروژه مهرشهر کرج فاز 4

کارفرما: آقای شعبانی

مجری: شرکت میعاد بتن

شرح خدمات:

1- تخریب و جمع آوری موزائیک کف پارکینگ

2- اصلاح سیفون فاضلاب شهری که توسط اکیپهای افغانی کم تجربه به صورت معکوس جانمایی شده بود

3- جمع آوری لوله های فاضلاب کف پارکینگ که با شیب معکوس اجرا شده بود

و اجرای لوله کشی جدید با لوله پوشفیت درجه یک

4- اجرای سنگ کف پارکینگ

جمع آوری موزائیک کف پارکینگ
نظارت مستقیم مهندس شاکری
به کارگیری اکیپ و تجهیزات حرفه ای
اجرای اصولی لوله کشی فاضلاب کف پارکینگ
اجرای سنگ کف پارکینگ
کف نهایی اجرا شده