نصب انشعاب فاضلاب گلستان عظیمیه

نصب 800فقره نصب انشعاب فاضلاب در استان البرز

کارفرما: آب و فاضلاب استان البرز

سرپرست کارگاه مهندس شاکری

شرکت مهندسی میعاد بتن البرز

حفاری نصب انشعاب فاضلاب اگو شهری لوله پوشفیت
اگو شهری لوله پوشفیت فاضلاب شهری کرج
لوله پوشفیت فاضلاب شهری اگو سیفون لوله
کمپرسور بادی تراکتور حفاری کرج عظیمیه فاضلاب شهری انشعاب اگو پوشفیت لوله سیفون انشعابگیر رابط
خاک ملات ترکیبی انشعاب فاضلاب لوله پوشفیت فاضلاب شهری سیفون لوله انشعابگیر رابط زانو رفاه اتصال لوله وحید
خاک ملات ترکیبی انشعاب فاضلاب لوله پوشفیت فاضلاب شهری سیفون لوله انشعابگیر رابط زانو رفاه اتصال لوله وحید
خاک ملات ترکیبی انشعاب فاضلاب لوله پوشفیت فاضلاب شهری سیفون لوله انشعابگیر رابط زانو رفاه اتصال لوله وحید تانکر آب غرق آب حفاری لوله گذاری
خاک ملات ترکیبی انشعاب فاضلاب لوله پوشفیت فاضلاب شهری سیفون لوله انشعابگیر رابط زانو رفاه اتصال لوله وحید تانکر آب غرق آب حفاری لوله گذاری
خاک ملات ترکیبی انشعاب فاضلاب لوله پوشفیت فاضلاب شهری سیفون لوله انشعابگیر رابط زانو رفاه اتصال لوله وحید تانکر آب غرق آب حفاری لوله گذاری
خاک ملات ترکیبی انشعاب فاضلاب لوله پوشفیت فاضلاب شهری سیفون لوله انشعابگیر رابط زانو رفاه اتصال لوله وحید
تانکر آب غرق آب حفاری لوله گذاری