پروژه های اجرا شده

مهرشهر کرج فاز4
خاک ملات ترکیبی انشعاب فاضلاب لوله پوشفیت فاضلاب شهری سیفون لوله انشعابگیر رابط زانو رفاه اتصال لوله وحید تانکر آب غرق آب حفاری لوله گذاری
گوهردشت کرج رستاخیز
خاک ملات ترکیبی انشعاب فاضلاب لوله پوشفیت فاضلاب شهری سیفون لوله انشعابگیر رابط زانو رفاه اتصال لوله وحید تانکر آب غرق آب حفاری لوله گذاری
جهانشهر کرج خ کسری
فاضلاب شهری اگو شهری فاضلاب اگو مهندس ناظر مهندس شاکری لوله پوشفیت نصب انشعاب فاضلاب
پروژه مهرشهر کرج فاز 3
فاضلاب شهری اگو شهری فاضلاب اگو مهندس ناظر مهندس شاکری لوله پوشفیت نصب انشعاب فاضلاب
پروژه حسن آباد کرج
خاک ملات ترکیبی انشعاب فاضلاب لوله پوشفیت فاضلاب شهری سیفون لوله انشعابگیر رابط زانو رفاه اتصال لوله وحید تانکر آب غرق آب حفاری لوله گذاری
نصب انشعاب فاضلاب استان البرز عظیمیه کرج
فاضلاب-شهری-اتصال-فاضلاب-شهری-به-سیفون-فاضلاب-شهری -مهندس-تاسیسات-پوشفیت-سپتیک-رفاه اتصال-اگو-تصفیه-زانو-انشعابگیر-انشعاب
پروژه فروشگاه xvision
فاضلاب-شهری-اگو-لوله پوشفیت-خانم-جهانشاهی-رفاه-اتصال-چاه-جذبی-ریزش-نشست-خطر-کول-سپتیک-سیفون-دریچه-سه-راهی-انشعابگیر-رابط-زانو-شیریکطرفه-سقفی-نقبی-تونل-پیمانکار-آبفا-شرکت-مهندسی-تاسیسات
پروژه کوکب شرقی گلشهر کرج
فاضلاب شهری-سیفون-انشعاب-فاضلاب-لوله-پوشفیت-رفاه-اتصال-لوله-وحید-شهراب-گستر-انشعابگیر-شیر-یکطرفه-زانو-پلیران-پلی-تک
پروژه گوهردشت فاز2